V5292 Matematikk III

Undervisningsopplegg

Høst 2004

Lærebøker
Edwards & Penney: Calculus 6 ed. 2002
Tilleggslitteratur
Harald Pleym:
Interaktive Maple-dokumenter tilpasset pensum og læreboka til Edwards & Penney

Fagets emner

Faget Matematikk 3 består i hovedsak av seks hovedemner:

  1. Polarkoordinater og parametriske kurver 
  2. Analytisk geometri og kjeglesnitt
  3. Kurver og flater i rommet
  4. Funksjoner av flere variabler
  5. Multiple integraler
  6. Vektoranalyse

Målsetting

Studentene skal kjenne til definisjoner og begreper og kunne utføre beregninger vedrørende

Undervisningsopplegg

Det nye i undervisningsopplegget nå sammenlignet med tidligere undervisning i faget er at kalkulatoren erstattes av bærbar PC med Maple 8 som dataverktøy. Når du har funnet en matematisk formulering på et problem, vil dataverktøyet gjøre veien kort til et resultat. 

Undervisningen blir gitt ved forelesninger og øvinger. Øvingene foregår i klasserom med øvingslærere som veiledere og med den bærbare PCen som dataverktøy. Du vil få tilgang til interaktive Maple 8-dokumenter med supplerende stoff til pensum i lærebøkene til Edwards & Penney. Du vil også få tilgang til elektroniske løsningsforslag  til øvingsoppgaver løst ved bruk av Maple. Dette stoffet kan du laste ned på din  bærbare PC via ClassFronter, som er høgskolens elektroniske kommunikasjons-plattform.

Maple
Bruk av dataverktøyet Maple  inngår som en integrert del av undervisningsopplegget. Det grunnleggende stoffet i bruken av selve Maple har du allerede på din bærbare PC,  som du fikk som en del av faget Matematiske metoder I m/Maple. Nå må du legge vekt på å utvide ditt ordforråd i Maple etter hvert som undervisningen skrider frem. 

FORELESNINGER
4 timer/uke
Lærer: Harald Pleym 

Forelesningene i faget foregår i fellesauditoriet der gjennomgang av stoff vil foregå på tradisjonell måte med kritt og tavle, men også kombinert med bruk av bærbar PC/videokanon der det er formålstjenlig. Hovedvekten i stoffet som gjennomgås vil bli lagt på 

og ikke på regneteknisk drill i oppgaveløsning på tavla.

Emnene i pensum fremgår av  Fremdriftsplanen

 

ØVINGER
2 timer/uke i klasserom.
Lærer: Harald Pleym

Det vil bli gitt individuell veiledning etter behov. Derfor er det viktig at du er godt forberedt til øvingstimene. Du bør arbeide jevnt med stoffet i læreboka. Notér ned vanskeligheter som du støter på i forbindelse med teori og eksempler i læreboka og i forbindelse med de gitte øvingsoppgavene. 

Du bør bruke papir og blyant i analysefasen til en oppgave, dvs. når oppgavens tekst skal over i matematisk "drakt" (formuleres matematisk). Det betyr at du studerer/undersøker problemet som skal løses, før du gir Maple de nødvendige kommandoer som skal til for å løse oppgavens beregningsmessige del. 

Vær nøye med å vurdere det resultatet som Maple presenterer. Vanligvis får du et korrekt resultat, men husk at Maple, og også alle andre programmer som brukes, ikke er feilfri. Derfor er det viktig med matematisk forståelse i forbindelse med vurderingen av resultatene og ikke minst i forbindelse med oppstillingen av det problemet som skal løses.

Den bærbare PCen vil derfor fortsatt være ditt viktigste arbeidsredskap. 

Jobb gjerne sammen i små grupper, diskutér oppgavene og lær av hverandre. Se ellers Øvingsplanen.

BRUK AV CLASSFRONTER
All kommunikasjon i faget, utenom den direkte kontakten på forelesningene, øvingene etc, skjer via fagets rom i det internettbaserte kommunikasjons-verktøyet ClassFronter. Du må derfor stadig holde deg orientert om hva som skjer i rommet G5292 Matematikk III. Innleveringer av alle typer av oppgaver skjer elektronisk via innleveringsmappen i rommet.

EVALUERING
Den endelige karakteren i faget fastsettes på grunnlag av avsluttende prøve og prosjekt. Prosjektarbeidet skal foregå i grupper på to til tre studenter. Prosektoppgaven skal utarbeides selvstendig av hver gruppe. Identiske eller nær opp til identiske besvarelser fra to eller flere forskjellige grupper vil ikke bli godkjent og er å betrakte som fusk, med de konsekvenser det medfører ifølge eksamensreglementet. Fravær fra evalueringsaktivitetene må dokumenteres med legeattest. Tidspunktene for de enkelte aktivitetene fremgår av fremdriftsplanen. Detaljerte retningslinjer for de ulike evalueringsformene blir kunngjort i fagets rom i ClassFronter og gjentas i en egen seksjon i begynnelsen av hvert oppgavesett. Vektleggingen av de enkelte elementene ved den endelige karakterfastsettingen er:

- Prosjekt   0 - 0.4
- Sluttprøve   0.6

NB!
Vektleggingen for Prosjekt bestemmes på grunnlag  av differensen i karakter mellom Sluttprøve og Prosjekt.  Sluttkarakteren beregnes som et veiet middel.

Hvis det skulle vise seg at noen føler at de kommer urettmessig skjevt ut ved denne veiemetoden, kan resultatet eventuelt rettes opp ved muntlig eksaminasjon i det aktuelle stoffet. I prosjektarbeidet kan det i tvilstilfeller bli aktuelt med muntlig eksaminasjon før karakteren fastlegges.  Beregningsgrunnlaget for veiemetoden vil bli gjort kjent ved studiestart.

Dersom en student ikke får bestått karakter i faget ved den endelige karakterfastsettingen, vil ekstra sluttprøve telle 100 %. 

Hjelpemidler ved alle evalueringsformene

 

 

FaglærerHarald Pleym