Avdeling for teknologiske fag


Bærbare PCer til alle nye studenter ved TF ved studiestart høsten 2002!

Ved Høgskolen i Telemark - Avdeling for teknologiske fag skal det fra og med høstsemesteret 2002 gjennomføres et studieopplegg som innebærer at alle nye studenter får disponere bærbare PCer finansiert av høgskolen. Dette er et tilbud både til deg som begynner ved ingeniør-utdanningen og til deg som begynner ved sivilingeniør-utdanningen (som er et 2-årig påbyggingsstudium for ingeniører). Faglig og pedagogisk innebærer dette en bevisst satsing på bruk av IKT som en integrert del av hele undervisningsopplegget, der bruk av bærbare PCer og aktuelle programvarer vil være helt nødvendig for å kunne gjennomføre studiene. Dette vil legge et godt grunnlag for en fremtidsrettet teknisk utdanning, og den elektroniske hverdagen som du som ingeniør/sivilingeniør vil møte når du kommer ut i arbeidslivet.

Bedre studiekvalitet
Beslutningen om å innføre bærbare PCer som et sentralt og viktig ledd i den videre IKT-satsingen ved avdelingen bygger også på St.meld. nr. 27 (2000-2001) - Kvalitetsreform av høyere utdanning, der det framgår at nye undervisnings- og evalueringsformer skal tas i bruk.
Dette mener vi vil være med å frembringe både entusiasme og bedre arbeidsvilkår for deg som student. 

Undervisningsopplegg som i dag krever timer på datalab med stasjonære PCer, kan  med bærbare PCer og trådløs kommunikasjon gjennomføres i andre undervisningsrom. Du vil få en mer fleksibel arbeidssituasjon. Du kan nærmest sitte hvor som helst på skolen eller på gressplenene i skolens nære omgivelser å arbeide med fag og samtidig være koblet opp til skolens nettverk via den bærbare PCen.  Når de bærbare PCene med dertil egnet programvare inngår som et naturlig hjelpemiddel på lik linje med papir, blyant og kalkulator i dag, så betyr det ikke minst at du vil få mer trening i bruk av PCen som verktøy. I et fag som bl.a. matematikk vil du få opplæring og anledning til å bruke den bærbare PCen utstyrt med moderne beregningsverktøy som hjelpemiddel også til en ordinær eksamen. På denne måten bygger du opp en IT-kompetanse i fagene som vil være nyttig i framtidig arbeid. 

Avdelingen har selvsagt også mange PC-laboratorier med fast installerte maskiner. Nytt av året er bl.a. en multimedia-lab og en datanett-lab. Utover dette tilbys det gratis internettoppkobling fra alle studenthyblene til studentsamskipnaden.  

Vi håper at du finner dette undervisningsopplegget med aktiv bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi via bærbare PCer interessant, og at vi derfor kan se frem til å få deg som student til høsten.


Harald Pleym