E valuering av U ndervisningsopplegget
 i
M atematiske M etoder I

1 . Å rskull 2 000/ 2 001

Av Harald Pleym

Undervisningsopplegget i Matematiske metoder I finnes på fagets hjemmeside. Resultatene fra skriftlig eksamen høsten 2000 var betydelig svakere enn ved eksamen høsten 1999. Takket være Maple-prosjektet ble de endelige karakterene ( skriftlig eksamen ble vektlagt med 2/3 og Mapleprosjektet med 1/3 ) i gjennomsnitt forbedret med ca. 0.5 .

Stolpediagrammet under oppsummerer resultatene fra den skriftlige eksamen.

[Maple Plot]

Antall studenter: 63
Stryk:
43 %

Årsaken til de svake resultatene synes å henge sammen med dårlig oppslutning om øvingsopplegget (under 50 % oppmøte),

manglende grunnleggende regneferdighet og stort sett svake matematikkresultater fra tidligere, dvs. fra videregående skole, fra forkurs for ingeniørutdanning og fra teknisk fagskole. Sensor vurderte det svake resultatet slik: "Studentene viser i gjennomsnitt at de har større mangler i elementær regneferdighet enn tidligere. Det dreier seg om, for eksempel, vanlig brøkregning og forkortinger. Denne eksamen har også læreboka med som hjelpemiddel, og det er overraskende at mange ikke får satt inn i og regnet ut riktig, når formlene kan slås opp. Dette resulterer i at de lettere oppgavene i settet også blir for dårlig besvart."

Det var 73 studenter i første 1. årskurs som gikk opp til eksamen, men det er bare data fra 63 av disse som er analysert i rapporten (Skolen mangler 10 vitnemål).

71 % av studentene fra videregående skole eller forkurset har karakteren 2 (ståkarakter) eller 3 i matematikkfaget 3MX . 23 % av studentene fra fagskolen har karakteren 2 (ståkarakter) eller 3 i matematikkfaget Matematikk 2 (noe mer matematikk enn i 2 MX ). Sammenligner vi disse tallene med de tilsvarende for 1. årskull 1995/96 ( H.Pleym : Evaluering av undervisningsopplegget i Matematiske Metoder I , 1. årskull 1995/96 ) var de tilsvarende tallene henholdsvis 61,5 % og 50 % .

Vi vet erfaringsmessig fra tidligere rapporter ( Ingeniørutdanningsrådet (1991) , TF (1994/1995) , TF (1995/1996 ) og som også denne rapporten viser , at det er de med karakterene 2 eller 3 som hovedsakelig stryker til den skriftlige eksamen. For studenter med kun teknisk fagskole og dårligere matematikk-grunnlag enn 3 MX, stryker vanligvis de fleste med dårligere karakter enn 5 . Her skiller EKPI-studentene med karakteren 5 fra Teknisk fagskole, seg ut i negativ retning sammenlignet med tidligere. 37 % av disse strøk til eksamen høsten 2000.

Neste år vil alle studentene som kommer fra teknisk fagskole ha dårligere matematikk-grunnlag enn i år på grunn av redusert pensumen i matematikk i fagskolen. Alle som ikke har 3MX fra tidligere må ta et 3-ukers sommerkurs i 3MX før ordinær oppstart høsten 2001. Jeg håper at sommerkurset og et obligatorisk øvingsopplegg i Matematiske Metoder I vil føre til bedre resultater og høyere gjennomføringsprosent enn tilfellet har vært ved siste eksamen.

I seksjonene under vises resultatene fra den skriftlige eksamen i ulike grafiske varianter.

Karakterer fra tidligere skolegang

Søylene og tallene under taler for seg og trenger ingen kommentarer.

[Maple Plot]

Karakterer

[Maple Plot]

Karakterer

[Maple Plot]

Karakterer

[Maple Plot]

Karakterer

Karakterfordeling i Matematiske Metoder 1/ 3MX / Matematikk 2

Histogrammene under og til venstre viser resultatene i Matematiske Metoder I fordelt på studenter fra henholdsvis:

Vidergående skole, Forkurs, Teknisk fagskole, Teknisk fagskole: EKPI.

Histogrammene til høyre viser tilsvarende fordeling basert på tidligere matematikkresultater. Det samlete arealet av de gule søylene på hver figur er 1. Det samme gjelder for arealet under normalfordelingskurven.

Videregående skole

[Maple Plot]

Matematiske metoder 1 (venstre),  Videregående skoles resultater (høyre).
Tilsvarende for de øvrige stolpediagrammene.

Matm1 := [1.5, 2.2, 2.6, 2.9, 3.1, 3.3, 3.4, 3.7, 4...

Gjennomsnitt := 3.94

Matm3MX := [2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ...

Gjennomsnitt := 2.95

Sammenhengen mellom karakterer i 3MX og Matematiske metoder 1.

[Maple Plot]

Vi ser at beste karakter i 3MX er 4 . Bortsett fra de med 4 i 3MX stryker altså ca. 50 % .

NB! Her er noen karaktererpar sammenfallende, slik at det er noen færre punkter enn antall studenter. Det samme er tilfellet på de øvrige slike figurer under.

Forkurs

[Maple Plot]

MatmMet_1 := [1.0, 1.7, 2.2, 3.0, 3.5, 3.6, 3.7, 3....

Gjennomsnitt := 3.98

Matm3MX := [2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, ...

Gjennomsnitt := 3.19

Sammenhengen mellom karakterer i 3MX og Matematiske metoder 1.

[Maple Plot]

De med 5 og 6 har ingen stryk. 3 kandidater skiller seg klart ut.

Teknisk fagskole

[Maple Plot]

MatmMet_1 := [3.3, 3.3, 3.4, 3.5, 4.7, 4.8, 5.0, 5....

Gjennomsnitt := 4.14

Matematikk_2 := [2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6]

Gjennomsnitt := 3.75

Sammenhengen mellom karakterer i Matematikk 2 og Matematiske metoder 1.

[Maple Plot]

De med best karakter i Matematikk 2 klarer seg, noe som ikke er tilfelle med 2 EKPI under.

2 EKPI

[Maple Plot]

MatmMet_1 := [2.2, 3.6, 3.8, 3.8, 3.8, 4.0, 4.0, 4....

Gjennomsnitt := 4.00

Matematikk_2 := [3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5...

Gjennomsnitt := 5.

Sammenhengen mellom karakterer i Matematikk 2 og Matematiske metoder 1.

[Maple Plot]

1. Årskull

[Maple Plot]

MatmMet_1 := [1.0, 1.5, 1.7, 2.2, 2.2, 2.2, 2.6, 2....
MatmMet_1 := [1.0, 1.5, 1.7, 2.2, 2.2, 2.2, 2.6, 2....
MatmMet_1 := [1.0, 1.5, 1.7, 2.2, 2.2, 2.2, 2.6, 2....

Gjennomsnitt := 4.00

Matm3mx_Matematikk_2 := [2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,...
Matm3mx_Matematikk_2 := [2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,...

Gjennomsnitt := 3.59