G3196

Matematiske metoder II

Omfang

6 studiepoeng, 3. semester.

 

Forkunnskaper

Matematiske metoder I/m Maple og Lineær algebra.

 

Organisering

Forelesninger og øvinger. Øvingene vil foregå med bruk av Maple på bærbar PC som dataverktøy.

 

Læringsmål

Studentene skal

·        kjenne til definisjoner og begreper i forbindelse med Laplace-transformasjoner

·        kunne bruke Laplace-transformasjoner som metode for å løse ordinære differensialligninger og systemer av slike

·        kjenne til definisjoner og begreper i forbindelse med tallfølger, rekker og potensrekker

·        kunne utvikle funksjoner i potensrekker (Taylor- og Maclaurinrekker) og avgjøre konvergens av rekkene ved konvergenskriterier

·        kjenne til definisjoner og begreper i forbindelse med Fourier-rekker

·        kunne utvikle funksjoner i Fourier-rekker

·        kjenne til definisjoner og begreper i forbindelse med funksjoner av flere variabler

·        kunne fremstille grafer, konturkurver og nivåkurver i 3D og bruke teorien fra funksjoner av flere variabler som grunnlag for usikkerhetsregning (feilregning)

·        kunne bruke dataverktøyet Maple til alle typer av beregninger, grafikk og tekstbehandling i forbindelse med øvinger og elektroniske innleveringer av oppgaver og prosjekter

 

Innhold

Laplace-transformasjoner: Transformasjonssetninger. Konvolusjon. Transformasjon av periodiske funksjoner. Impulser og Dirac's deltafunksjon.

Potensrekker: Tallfølger. Taylor-rekke. Maclaurin-rekke. Konvergenskriterier.

Fourier-rekker: Periodiske funksjoner. Fouriersinus-rekke. Fouriercosinus-rekke. Halvperiodiske utvidelser.

Funksjoner av flere variabler: Funksjoner med to og flere variabler. Partielle deriverte. Differensialer og endelige differenser. Usikkerhetsregning.

 

Vurdering

Individuell innlevering, prøve, avsluttende prøve og prosjekt (maksimum 3                            

studenter i en prosjektgruppe). Maple på bærbar PC skal brukes som

dataverktøy ved alle evalueringsformene. Alle hjelpemidler er ellers tillatt.

 

Den endelig karakteren i faget vektlegges slik:

Innlevering                             5 %

Prøve                                     20 %

Prosjekt                                 25 %

Avsluttende prøve                 50 %