G2895
Lineær algebra

 

Omfang

6 studiepoeng, 2. semester.

 

Forkunnskaper

3MX  eller  tilsvarende.

 

Undervisning

Forelesninger og øvinger. Øvingene vil foregå med bruk av Maple på bærbar PC som dataverktøy.

 

Målsetting

Studentene skal:

·             kunne regne med komplekse tall

·             kjenne til fundamentale begreper og løsningsmetoder i lineær algebra

·             kunne formulere og løse ligningssystemer ved bruk av determinanter og matriser

·             kunne utføre koordinattransformasjoner

·             kunne diagonalisere matriser ved bruk av egenverdier og egenvektorer

·             kunne regne med systemer av differens- og differensialligninger

·             kunne bruke Gram-Scmidts prosess for å finne en ortonormal basis

·             kunne utføre kurvetilpasning ved bruk av minste kvadraters metode

·             kunne bruke dataverktøyet Maple til symbolske- /numeriske beregninger, grafikk og tekstbehandling i forbindelse med øvinger og elektroniske innleveringer av oppgaver og prosjekter

 

Innhold

Komplekse tall: Komplekse tall på vanlig form, trigonometrisk form og eksponentialform. Moivres formel. Fundamentalsetningen for algebraen.

Matriser: Lineære ligningssystemer. Matrisen til en lineær transformasjon. Matrisealgebra. Determinanten til en matrise. Inverse matriser. Egen­verdier og egenvektorer. Diagonalisering. Lineære systemer av differens- og differensialligninger.

Vektorrom: Vektormengder og delmengder av vektorer. Lineært avhengige og uavhengige vektormengder. Basis og basisskifte.

Ortogonalitet og minste kvadraters metode: Ortogonale mengder og ortogonale projeksjoner. Gram-Schmidt prosess. Minste kvadraters metode

 

Evaluering

Innlevering, prøve, prosjekt (opptil tre studenter i en prosjektgruppe),avsluttende prøve. Maple på bærbar PC skal brukes som dataverktøy ved alle evalueringsformene.  

Den endelige karakteren i faget vektlegges slik:

Innlevering:   10 %

Prøve:   10 %                                  

Prosjekt:   30 %

Avsluttende prøve:   50 %