Amex Oil Index

[Maple Plot]

r[osebx,oil]   = 0.987

Samvariasjonen mellom hovedindeksen og oljeindeksen er i°ynefallende og samsvarer med den h°ye korrelasjonskoeffisienten.