Yara International

[Maple Plot]

r[yar,osebx] = .744